Vedtekter

§ 1.

Sameiet er et fellesorgan stiftet av eierne av 86 seksjoner + garasjeseksjon i Toftes gate 61 med formål å administrere eiernes felles interesser og lede driften av eiendommen.

§ 2.

Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Sameiermøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 (en tidel – dvs 9) av sameierene fremsetter skriftlig anmodning om det og samtidig oppgir hvilke saker som skal behandles.

§ 3.

På det årlige sameiermøtet skal følgende saker behandles:

  1. Konstituering inklusive valg av 2 sameiere til å underskrive møteprotokoll.
  2. Styrets årsberetning.
  3. Revidert årsregnskap.
  4. Driftsbudsjett.
  5. Valg av styre.
  6. Valg av revisor.
  7. Eventuelle saker nevnt i innkallingen.

Skriftlig varsel om innkalling til sameiermøte sendes ut senest 34 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på sameiermøtet må gis skriftlig til styret senest 21 dager før møtet. Dagsorden sendes sameierene senest 8 dager før sameiermøtet. Innkalling til ekstraordinært sameiermøte sendes ut med 3-20 dagers varsel.

§ 4.

Sameierene kan møte på sameiermøtet ved fullmektig. Det må foreligge datert, skriftlig fullmakt der seksjonsnummer og navn på den som gir fullmakt tydelig fremkommer. Det er kun tillatt med én - 1- fullmakt per frammøtt. Avstemming foretas med simpelt flertall, bortsett fra i saker nevnt i lov om eierseksjoner §30: 1) Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige. 2) Fastsetting av vedtekter og endring av disse.

Avstemming skal skje skriftlig hvis det fremsettes krav om det. Hver seksjon har én - 1 - stemme.

§ 5.

Sameiet ledes av et styre, valgt på sameiermøtet. Styret består av 3 styremedlemmer og en vararepresentant. Valgbare til styret er eierne av seksjonene. Styret velger selv sin leder.

  § 6.

Styret fordeler selv sine arbeidsoppgaver. Det tilligger styret å ansette og avskjedige foretningsfører, inngå avtale med vaktmester og renholder, opprette kontrakt med disse samt inngå alle relevante avtaler vedrørende eiendommens vanlige drift og vedlikehold. Saker av vesentlig betydning forelegges sameiermøtet. Styret må avgi årsberetning til det årlige sameiermøtet.

§ 7.

Sameierene har full disposisjonsrett over sine seksjoner. Ved salg og fremleie skal styret underettes skriftlig senest 14 dager etter at eierskifte/utleie har funnet sted. Eierskiftegebyr er for tiden kr. 2500,-. Ved utleie skal utleier betale et gebyr til sameiet på kr. 1400,- for hvert utleietilfelle. Ved manglende eller forsinket melding til styret om salg eller utleie skal det betales et ekstra saksbehandlingsgebyr på kr 1000,-.

§ 8.

Til dekning av eiendommens fellesutgifter betaler sameierene et månedlig beløp beregnet på grunnlag av det årlige budsjett vedtatt på sameiermøtet. Den enkelte sameiers andel av fellesutgifter beregnes i forhold til eierbrøken. Eierbrøken vil fremgå av den enkelte seksjons grunnboksblad. Fellesutgiftene skal dekke eiendomsskatt, avgifter, forsikring, forretningsførsel, vaktmester, renhold av fellesarealer, drift og vedlikehold av fellesanlegg samt utvendig vedlikehold. Fellesutgiftene skal forskuddsbetales den 1. hver måned. Til dekning av uforutsette utgifter og eventuelle nyinvesteringer søkes opparbeidet et fond – se §14. For nyanskaffelser samt forbedringer som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige, kreves 2/3 - to tredeler - av de avgitte stemmer på sameiermøtet. Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere kan vedkommende med minst 6 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og selge sin seksjon. Hvis en sameier gjennom brudd på vedtekter, ordensregler eller opplysningsplikt overfor styret eller leieboer forårsaker merarbeid for styret/forretningsfører, så skal sameier selv bære kostnader forbundet med ekstra saksbehandling.

§ 9.

Sameierene har det fulle vedlikeholdsansvar for sin seksjon, herunder også vinduer og utgangsdør og de deler av andre arealer og rom som er til eksklusiv bruk for den enkelte sameier. Dog vil sameiet av hensyn til byggets utseende forestå utvendig maling av vinduer og eventuell felles utskifting av disse. Utvendige forandringer og bygningsmessige endringer må ikke foretas uten styrets skriftlige samtykke.

§ 10.

Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av hver enkelt seksjons forpliktelse overfor sameiet hefter det en sikkerhetsobligasjon på kr. 20.000,- på hver enkelt seksjon. Denne skal til enhver tid ha prioritet etter 90% av lånetakst.

§ 11.

Til vedtektsendring kreves 2/3 - to tredels - flertall i ordinært sameiermøte.

§ 12.

Hvis ikke annet følger av vedtektene, kommer lov om eierseksjoner til anvendelse (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997). Husordensregler for sameiet er en del av vedtektene, endringer av disse vedtas dog med simpelt flertall av sameiermøtet.

§ 13.

Styret bestemmer hvor ofte og når det holdes dugnad - normalt vår og høst, og maksimum 4 ganger per år. Tidspunkt for dugnaden skal bekjentgjøres på oppslagstavlene i hver oppgang senest 14 dager før dugnaden finner sted. Sameiere som ikke deltar på dugnaden betaler en dugnadsavgift. Størrelsen på denne avgift fastsettes som en del av driftsbudsjettet.

§ 14.

Vedlikeholdsfond. Sameiets vedlikeholdsfond kan benyttes til følgende formål:

  1. Uforutsette, vesentlige reparasjoner etter hærverk/ulykke/brann.
  2. Normalt, vesentlig vedlikehold (f.eks maling av yttervegger og oppganger, utskifting av varmtvannsbeholder).
  3. Planlagt, vesentlig utbedring/oppussing som innebærer heving av teknisk standard på bygg og/eller eiendom (f.eks teglstegn på fasaden, flislegging i oppgangene).

Vedlikeholdsfondet føres på separat bankkonto. Styret har disposisjonsmyndighet over vedlikeholdsfondet i saker som faller inn under kategori 1 og 2, mens saker som faller inn under kategori 3 må vedtas på sameiermøtet. Innbetalinger til vedlikeholdsfondet er endelige, dvs at andeler av vedlikeholdsfondet ikke utløses etter eierbrøken ved salg av den enkelte seksjon.Sist endret på Årsmøtet 24. mars 2007