Husordensregler

Formålet med disse er å legge grunnlaget for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Toftes gate 61. Sameierne plikter å opplyse egen husstand eventuelt leietakere – heretter kalt beboere - om innholdet av disse ordensregler.

Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige ordensregler inntil disse enten vedtas eller forkastes av påfølgende sameiermøte.

Henvendelser til styret om brudd på ordensreglene skal skje skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser beboere imellom bør imidlertid først søkes løst internt.

Brudd på ordensreglene er å betrakte som mislighold av sameiers forpliktelser mot sameiet, og kan således i alvorlige og/eller gjentatte tilfeller utgjøre et selvstendig og tilstrekkelig grunnlag for begjæring om tvangsfravikelse (dvs tvangssalg av leiligheten). Brudd på ordensregler som medfører skade på naboens eller sameiets eiendom skal naturligvis erstattes av den som forvolder skalden. Ved utleie er sameier i siste instans alltid ansvarlig.

 1. All kjøring i garasjen må skje med stor aktsomhet.

 2. Husholdningsavfall skal pakkes godt inn og kun henlegges i søppelcontainerne i søppelrommet. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall i søppelcontainerne. Papir og papp kastes i egne containere. Kartonger skal brettes sammen.

 3. Det er forbudt å kaste papir og annet søppel – inklusive sigarettstumper – på sameiets fellesareal. Det er likeledes strengt forbudt å hensette gamle møbler og annet skrot i søppelrommet, i gangen utenfor boder eller på fellesarealet. Slikt skrot vil bli fjernet for sameiers regning.

 4. Dyr som er til ulempe for andre (på grunn av vesentlig støy, aggressiv adferd o.l) må ikke holdes i leilighetene. Hunder skal holdes i bånd på sameiets fellesareal. Det er beboers ansvar at dyr ikke gjør fra seg i sandkassen(e) , på plenene eller fellesarealet for øvrig.

 5. Før husdyr/kjæledyr anskaffes skal Søknad om dyrehold sendes til styret.

 6. Alle rom må holdes oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser. I klosettet må det kun kastes toalettpapir, ikke tørkepapir eller lignende.

 7. Beboerne plikter å sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor leilighetene. Hverdager mellom kl. 22 og 07, i helgene mellom kl. 00 og 09, må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at høylydt tale på balkongene kan forstyrre andre.

 8. Støyende redskap, omfattende men ikke begrenset til f.eks hammer og drill, er tillatt i følgende tidsrom: Mandag til fredag kl 09 – 19, lørdag kl 11-17, søndag samt helligdager og offentlige høytidsdager kl 12-16. Ved oppussing av leilighet (større innvendig arbeid) som foregår over lengre tid og som medfører vedvarende støy, så kan støyende arbeid kun utføres i tidsrommet, hverdager kl. 09-17. Styret kan gi dispensasjon fra dette etter søknad

 9. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret og berørte naboer.

 10. Teppebanking på balkongene er forbudt. Tørking av tøy på balkongene må skje uten at det er til sjenanse for naboene, det må derfor brukes tørkestativ i maksimum rekkverkshøyde. Det er ikke tillatt å henge tøy, tepper eller lignende på balkongrekkverket.

 11. Blomsterkasser plasseres på balkongrekkverkets innside.

 12. Det er kun tillatt å bruke elektrisk og gass grill på balkonger og markterasser.

 13. Det er ikke tillatt å bruke balkonger eller markterasser til lagring av annet enn hagemøbler. Fryseboks på balkongen er f.eks derfor ikke tillatt.

 14. Med hjemmel og begrunnelse i Oslo kommunes brannforskrifter er det ikke tillatt å ha gjenstander stående i oppgangene. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, sykler og barnevogner.

 15. Med hjemmel og begrunnelse i Oslo kommunes brannforskrifter er det kun tillatt å oppbevare ett - 1 - sett dekk per garasjeplass. Ved søknad til styret kan det gis tillatelse til at feste for oppheng av skiboks/metallskap over egen garasjeplass. Det understrekes dog at styret skal godkjenne opphengsmekanismen i hvert tilfelle. Alt annet vil bli fjernet uten varsel av styret eller vaktmester.

 16. I sykkelbodene er det kun tillatt å oppbevare sykler og barnevogner.

 17. Beboerne plikter å holde inngangsdører og port lukket og låst til enhver tid.

 18. Beboerne plikter å verne om inventar, utstyr, heiser og andre tekniske installasjoner.

 19. Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på byggenes utseende, så som f.eks maling, radio- og TV-antenner, skilt eller andre utvendige, faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige.

 20. Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjon, må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer som kan være til ulempe for naboer.

 21. Ballspill på sameiets område er forbudt..

 22. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøyer på sameiets fellesareal.

Sist revidert Sameiets årsmøte 13. april 2010