Protokoll fra årsmøtet i Boligsameiet Toftes gate 61, 21. april 2004

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen.
Møtet startet klokken 19.07 og 18 seksjoner var representert, samt tre fullmakter.


1. Valg av møteleder
Eivind Rud fra Fakta Regnskap AS (sameiets foretningsfører) ble valgt som møteleder og Klaus Hennum som referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Sjalg Bjørndal og Bjørn Ruberg valgt.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2003
Atle Njøs fra styret gjennomgikk beretningen punktvis. Følgende kommentarer ble framført:
- Spørsmål om det var mulig å få hentet papir oftere enn hver 14. dag som nå. Styret kunne opplyse om at dette ikke var mulig så sant en ikke gikk over til privat renovatør, noe som igjen ville føre til økte utgifter for sameiet.
- Spørsmål om brannsikkerhet for to roms loftsleiligheter beliggende inn mot gårdstunet. Styret kunne opplyse om at de jobbet med å undersøke saken, men at all den tid hver enkelt leilighet er en egen branncelle, annså en ikke dette som et overhengende problem.

Styrets beretningen for styreperioden 2003 ble tatt til etterretning.

4. Godkjennelse av regnskapet for 2003
E. Rud gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Regnskapet viser et overskudd på kr. 319.499,11.
Følgende kommentarer ble framført:
- Gjennomgående positivt at alle kundefordringer og forskudd kom fram i regnskapet.
- Spørsmål vedrørende utgifter til strøm. E. Rud kunne opplyse om at økningen skyldes periodisering og at det reelle forbruket for 2003 var noe lavere enn året før. Styret ble oppfordret til å undersøke om strømavlesingen på varmtvannet hadde profilavregning eller ikke, da dette kunne ytterligere besparelser for sameiet.
- I forbindelse med ovennevnte punkt kom det et innspill fra salen om at styret også burde undersøke muligheten for ”storkundekontrakt” med f.eks Hafslund energi, da dette også skal kunne gi den enkelte beboer og sameiet rimeligere strøm.
- Det ble ytret et ønske om noter på 6640 uteareal samt andre konti der det ikke naturlig framkommer hva pengene har blitt brukt til.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet medelte enstemmig styret ansvarsfrihet for styreperioden 2003

6. Budsjett 2004
Ved gjennomgang av budsjett for2004 ble det opplyst om at kolonne tre (regnskap 2003) ikke hadde korrekte tall da dette var estimater under utarbeidelsen av budsjettet. Riktige tall finnes i regnskap for 2003, post 4 Det kom ingen innsigelser til framlagt budsjett.

Styrets forslag til budsjett ble tatt til ettretning.

7. Vedtektsendring

a) Styret har foreslått følgende justeringer/endringer i sameiets vedtekter. Endringen er vist i uthevet skrift.
Forslag til ny §7
"Sameierne har full disposisjonsrett over sine seksjoner. Ved salg og fremleie underrettes styret skriftlig senest 14 dager etter at eierskifte/utleie har funnet sted. Ved salg betales et eierskiftegebyr. Ved utleie skal utleier betale et utleiegebyr for hvert utleietilfelle. Styret fastsetter størrelsen på eierskiftegebyr og utleiegebyr."
Dette forslaget krever to tredels flertall for å bli vedtatt.
Styrets forslag falt mot 8 stemmer (12 for, en hadde forlatt møtet). Dagens §7 forblir derfor uendret.

b) Oppussing av oppgangene
Bakgrunn: Vinduer og fasade må males snarest. Videre er gulvbelegget i inngangspartiene og de nederste trappene og etasjene i hver oppgang meget slitt etter ca 12 års bruk. Styret mener derfor at det også er nødvendig å skifte gulvbelegget flere steder. Styret ønsker på lang sikt å heve den bygningsmessige standarden i gården fra det minimumsnivå som vi gjentatte ganger erfarer koster oss unødig mye i vedlikehold. Styret har derfor bedt om et samlet anbud både på maling av vinduer og fasade, nye balkongplater samt på flislegging av inngangsparti, trapper og platåer i hver oppgang. Dette fordi vi håper på en gunstig totalpris for hele entreprisen. Fliser har en levetid mange ganger den for gulvbelegg. Maling av vinduer og fasade samt utskifting av balkongplater faller inn under betegnelsen normalt vedlikehold, som det tilkommer styret å iverksette selv om kostnaden er betydelig. Utskifting av gulvbelegg med fliser vurderer styret derimot som en standardheving som styret derfor vil legge fram til beslutning på sameiermøtet. Styret ber derfor om sameiermøtets tillit i form av aksept for følgende vedtak:
"Sameiermøtet gir styret fullmakt til å skifte ut gulvbelegg med fliser i inngangspartier, trapper og platåer i alle oppgangene i Toftes gate 61. Det forutsettes at arbeidet kan gjøres til en akseptabel kostnad i forhold til sameiets økonomi. Om nødvendig deles arbeidet opp i to faser, med fullførelse i 2005."
Dette forslaget kan vedtas med simpelt flertall.
Styrets vedtak ble vedtatt med overveldende flertall.

8. Innkomne saker
Det var kommet to henvendelser til styret om saker til sameiermøtet 2004 innen fristen 31. mars.

1. Individuelle vannmålere
Freddy A. Olsen i oppgang A ønsker at styret skal utrede muligheten for å installere individuelle vannmålere i hver leilighet slik at alle betaler for faktisk forbruk av varmt vann.
Styrets kommentar:
Styret vil undersøke saken og informere om alternativer, kostnader, fordeler og ulemper samt styrets konklusjon.
Mottatt et tilbud fra Viterra Energy services, Kostnad måler kr 650,- + årlig avlesningsavgift kr 145,- Alle priser eks mva. 10 års bindingstid. I tillegg påløper monteringskostnader på ca 2- 2.500 kr. pr leilighet. Ut i fra ovennevnte anser styret dette som uaktuelt å følge opp videre, tatt i betraktning alle de oppgavene styret fortiden arbeider med.

2. Oppussing av oppganger
Tone B. Osa i oppgang A påpeker helt korrekt at oppgangene ser lurvete ut. Det mangler noen lister, rekkverk ett sted samt at plastbelegget på rekkverkene er avskallet mange steder.
Styrets kommentar:
Styret sier seg enig i Osas vurdering og har allerede startet planlegging av oppussing av gården inklusive oppgangene.

Sameiemøtet var fornøyd med styrets svar.

9. Til orientering
Styret hadde sammen med sakspapirene vedlagt en skriftlig orientering. Følgende spørsmål framkom:
Dugnad på lørdager, ville ikke det kunne medføre færre deltagere da mange var bortreist i helgene? Styret svarte med at det før var prøvd dugnad på de fleste ukedagene og at det alltid var noen som ikke kunne.

10. Valg av nytt styret
Det sittende styret var villige til å fortsette nok et år. Det framkom heller ingen motkandidater. Det sittende styret ble derfor enstemmig gjenvalgt Styret består av:
Ulf Birkeland, Atle Njøs, Klaus Hennum og Rune Malmberg.

11. Valg av revisor
Sameiets regnskap revideres nå av Dybvad Revisjon DA. Styret foreslår at dette videreføres og at det godkjennes revisjonskostnader etter regning.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt


Møtet ble avsluttet 21:35
_______________________ _________________________
Sjalg Bjørndal (sign) Bjørn Ruberg (sign)
Etter årsmøtet konstituerte det nye styret seg som følger:

Leder: Ulf Birkeland
Nestleder: Atle Njøs
Styremedlem: Klaus Hennum
Vararepresentant: Rune Malmberg