Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Toftes gate 61, 21. februar 2005

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 19:04

1. Konstituering.
1a. Opplysninger om antall fremmøtte og antall fullmakter.
På møtet var 15 seksjoner representert, samt 3 fullmakter. I tillegg var en kommunal beboer til stede.

1b. Valg av møteleder
Eivind Rud fra Fakta Regnskap AS (sameiets foretningsfører) ble valgt som møteleder 1c. Valg av referent.
Klaus Hennum, styremedlem i sameiet, ble valgt som referent.

1d. Valg av 2 sameiere til å underskrive møteprotokollen.
Til å underskrive møteprotokollen ble Anne Marie Hokholt og Sime Marasovic valgt.

1e. Spørsmål om møtet er lovlig satt, godkjennelse av innkalling.
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen og møtet var lovlig satt.

1f. Godkjennelse av dagsorden.
Møtet hadde ingen innsigelser til dagsorden.


2. Orientering ved styret: Låneopptak til oppussing.
Styret orienterte de frammøtte om behovet for låneopptak j.fr den informasjonen som ble gitt i innkallingen til dette møtet.
Klaus Hennum svarte på spørsmål vedrørende parabolanlegget.
Atle Njøs Svarte på spørsmål vedrørende lånets betingelser.
Ulf Birkeland innformerte vedrørende oppussingen av gården.

3. Avstemming over følgende forslag:
Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag A:
Styret i Sameiet Toftes gate 61 gis fullmakt til å på sameiets vegne å oppta banklån stort kroner 2.800.000 hos sameiets faste bankforbindelse, Dnb NOR ASA, til oppussing og utbedring som beskrevet i punkt 2 ovenfor. Lånet har en maksimal løpetid på 15 år.

Subsidiært:

Forslag B:
Styret i Sameiet Toftes gate 61 gis fullmakt til å på sameiets vegne å oppta banklån stort kroner 2.550.000 hos sameiets faste bankforbindelse, Dnb NOR ASA, til oppussing og utbedring som beskrevet i punkt 2 ovenfor med unntak for nytt parabolanlegg. Lånet har en maksimal løpetid på 15 år.

4. Opplesing av stemmeresultat.

Styrets forslag A ble enstemmig vedtatt.


Møtet ble avsluttet kl. 19:45


Oslo 21. februar 2005


__________________________ _______________________________
Anne Marie Hokholt (sign) Sime Marasovic (sign)