Protokoll fra årsmøtet i Boligsameiet Toftes gate 61, 20. mars 2002

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 19.05 og 12 seksjoner var representert. Det fantes ingen fullmakter.


1. Valg av møteleder
Erik Vold fra Fakta-Forum (sameiets foretningsfører) ble valgt som møteleder. I tillegg ble Jon Stormo og Pål Johansen valgt som protokollvitner.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2001
E. Vold gjennomgikk beretningen punktvis uten at det framkom noen innsigelser eller merknader.
Beretningen ble tatt til etterretning.

4. Godkjennelse av regnskapet for 2001
E. Vold gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Revisjonsberetningen var ikke med i innkallingspapirene og det ble opplyst at denne ville bli ettersendt sammen med referatet fra årsmøtet. Regnskapet viser et overskudd på kr. 87.474,16.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet medelte enstemmig styret ansvarsfrihet for styreperioden 2001

6. Budsjett 2002
Styret kunne opplyse om at de for 2002 ville skille ut garasjen som eget regnskapsobjekt, slik at sameiet ikke skulle bli unødig belastet for utgifter som har sitt opphav i garasjeanlegget.
Styret vil foreslå en husleieøkning på 6% gjeldene fra 1/7 2002.

7. Videoovervåkning
Med bakgrunn i gjentatte innbrudd og forsøpling av sameiets fellesarealer (søppelrom/portrom) har styret foreslått å installere videoovervåkning med opptaksmuligheter av garasjen, søppelrom og portrom i Toftesgate 61.
Anlegget skal brukes i henhold til Datatilsynets regler/personopplysningsloven og norsk lovgivning for øvrig.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å installere videoovervåkning med opptaksmuligheter av garasjen, søppelrom og portrom i Toftesgate 61
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

8. Vedtektsendring
Med bakgrunn i store utskiftninger av Sameiets beboere, med dertil hørende utgifter, ønsker styret å øke eierskiftegebyret fra kr. 2.000,- til kr. 2.500,- I tillegg ønsker styret å innføre et gebyr til sameiet på kr. 500,- ved hvert utleietilfellet. Inntektene skal brukes til å dekke utgifter i forbindelse med postkasse/ringeknappskilt samt ajourføring av interne registeret.

Forslag til vedtak: § 7 endres fra
§7.
Sameierene har full disposisjonsrett over sine seksjoner. Ved salg og framleie underrettes styret skriftlig senest 14. dager etter at eierskiftet/utleie har funnet sted. Eierskiftegebyr er for tiden kr. 2.000

§7. endres til:

§7.
Sameierene har full disposisjonsrett over sine seksjoner. Ved salg og framleie underrettes styret skriftlig senest 14. dager etter at eierskiftet/utleie har funnet sted. Eierskiftegebyr er for tiden kr. 2.500. Ved utleie skal utleier betale et gebyr til sameiet på kr. 500,- for hvert utleietilfelle

Styrets forslaget ble vedtatt mot to stemmer

9. Innkomne saker
Styret har ikke mottatt flere saker til årsmøtet, men har fått en henvendelse om å få inn flere papircontainere. Dette er allerede effektuert.

10. Til orientering
Websider: Styret har gått til opprettelse av domenet http://www.toftesgate61.no Her vil en i løpet av få uker kunne finne aktuelle opplysninger om sameiet, ordensregler, vedtekter, samt driftsmeldinger
Varmtvann: Styret jobber aktivt med å få orden på varmtvannet og håper at dette skal la seg ordne før påske.
Utearealer: I løpet av vår/forsommer vil utearealene våre bli oppgradert. Midler fra ”dugnadspenger” vil bli brukt til å finansiere dette.
Vaktmester: Klaus Hennum har overtatt som vaktmester fra 1.3. Han skal ivareta de oppgavene som Gårdreform før hadde. Han nåes på telefon 957 49 710 hverdager fra 09-16.

11. Valg av nytt styret
Det sittende styret var villige til å fortsette nok et år. Det framkom heller ingen motkandidater. Det sittende styret ble derfor enstemmig gjenvalgt
Styret består av:
Ulf Birkeland, Atle Njøs og Klaus Hennum. Vara: Rune Malmberg.

12. Valg av revisor
I forbindelse med oppkjøp/eierskifte av vårt revisorfirma har Dybvad revisjon overtatt revisjon av vårt regnskap. Styret foreslår derfor at de skal fortsette med dette.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Møtet ble avsluttet 20:00


Jon Stormo Johansen
Protokollvitne Protokollvitne


Etter årsmøtet konstituerte det nye styret seg som følger:

Leder: Ulf Birkeland
Nestleder: Atle Njøs
Styremedlem: Klaus Hennum
Vararepresentant: Rune Malmberg