Protokoll fra årsmøtet i Boligsameiet Toftes gate 61, 8. april 2003

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 19.05 og 15 seksjoner var representert, samt tre fullmakter.


1. Valg av møteleder
Erik Vold fra Fakta-Forum (sameiets foretningsfører) ble valgt som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2002
E. Vold gjennomgikk beretningen punktvis. Følgende kommentarer ble framført:
- Enkelte seksjonseiere opplever at varmtvannet tidvis er grumsete. Styret vil se på saken
- Spørsmål om purrerutiner ved manglende betaling av fellesutgifter. E. Vold opplyste at 1. purring blir sendt ut etter ca 14 dager etter forfall, ytterligere en purring blir sendt før saken oversendes til inkasso. Tiden fra forfall til inkassovarsel kommer er nå ca 2 måneder.

Beretningen ble tatt til etterretning.

4. Godkjennelse av regnskapet for 2002
E. Vold gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Regnskapet viser et underskudd på kr. 55.392,93.
Følgende kommentarer ble framført:
- Utgifter til revisjon var mer enn doblet fra 2001. Styret ville se på saken men trodde det var lite å gjøre med det.
- Utgifter til forsikkring økt kraftig. Styret kunne opplyse at dette skyldes de mange vannskadene i sameiet, samt en generelt økning for premien for boliger av sameiets art.
- Utgifter til strøm. Styret ble oppfordret til å være mer aktive på strømmarkedet for på den måten å redusere utgiftene.
- Spørsmål vedrørende belastning av utgifter til garasjen. Styret kunne opplyse at alle utgifter til garasjeanlegget ble skilt ut på egne konti slik at en til hver tid hadde oversikt over inntekter og utgifter. Garasjeanlegget har ikke belaster Sameiet økonomisk i 2002.
- Spørsmål om videoovervåkningen reduserer vår forsikringspremie for 2003. Styret kunne opplyse om at dette nok ikke ville påvirke sameiets premiegrunnlag da dette i stor grad er styrt av bygningstekniske skader/mangler, men at dette kunne påvirke den enkeltes forsikring og da spesielt i forhold til bil. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass i kjelleren å kontakte sitt forsikringsselskap og opplyse dem om at garasjen nå er videoovervåket 24 timer i døgnet.
- Spørsmål om egen konto for skattetrekk. E. Vold kunne opplyse om at en egen separat konto for skattetrekk nå var under opprettelse og at merknaden fra revisor således var tatt til følge.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet medelte enstemmig styret ansvarsfrihet for styreperioden 2002

6. Budsjett 2003
Styret la fram forslag om at styrehonoraret for 2002 økes til kr 51.000,- Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Det framkom ingen innsigelser til framlagt budsjett.
Styrets forslag til budsjett ble tatt til ettretning.

7. Vedtektsendring
Styret har foreslått følgende justeringer/endringer i sameiets ordensregler. Endringene i hvert punkt er vist i uthevet skrift.

4. Dyr som er til ulempe for andre (på grunn av vesentlig støy, aggressiv adferd o.l) må ikke holdes i leilighetene. Hunder skal holdes i bånd på sameiets fellesareal. Det er beboers ansvar at dyr ikke gjør fra seg i sandkassen(e), på plenene eller fellesarealet for øvrig.

7. Beboerne plikter å sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor leilighetene. Hverdager mellom kl. 22 og 07, i helgene mellom kl. 00 og 09 må beboerne vise særlig hensynsfullhet skikk at andres nattesøvn ikke forstyrres. Vær oppmerksom på at høylydt tale på ballkongene kan forstyrre andre.

8. Støyende redskap, omfattende men ikke begrenset til f.eks hammer og drill, er tillatt i følgende tidsrom: Mandag til fredag kl 09 – 19, lørdag kl 11-17, søndag samt helligdager og offentlige høytidsdager kl 12-16. Ved oppussing av leilighet (større innvendig arbeid) som foregår over lengre tid og som medfører vedvarende støy, så kan støyende arbeid kun utføres i tidsrommet, hverdager kl. 09-17. Styret kan gi dispensasjon fra dette etter søknad.

15. Med hjemmel og begrunnelse i Oslo kommunes brannforskrifter er det kun tillatt å oppbevare ett - 1 - sett dekk per garasjeplass. Ved søknad til styret kan det gis tillatelse til at feste for oppheng av skiboks/metallskap over egen garasjeplass. Det understrekes dog at styret skal godkjenne opphengsmekanismen i hvert tilfelle. Alt annet vil bli fjernet uten varsel av styret eller vaktmester.

Punktene 4, 7 og 15 ble enstemmig godkjent. Punkt 8 ble det framsatt forslag om at arbeid over lengre tid kunne foregå i tidsrommet 09-19. Forslaget falt og styrets forslag tid endring ble vedtatt.

8. Innkomne saker
Det var ikke innkommet noen saker fra beboerne til årsmøtet. Under behandling av punktet framkom det likevel at en beboer hadde sendt inn flere forslag. Styret var ukjent med dette og all den tid dette ikke var sendt ut med sakspapirer kunne disse forslag realitetsbehandles.

9. Til orientering
Det har oppstått setningsskader under oppgang A. Dette medfører at kloakkledningen under huset må graves fram og skiftes. Arbeidet er påbegynt og vil ferdigstilles i løpet av mai måned. Skadene dekkes av forsikringsselskap, - egenandel kr. 10.000,-

10. Valg av nytt styret
Det sittende styret var villige til å fortsette nok et år. Det framkom heller ingen motkandidater. Det sittende styret ble derfor enstemmig gjenvalgt Styret består av:
Ulf Birkeland, Atle Njøs og Klaus Hennum. Vara: Rune Malmberg.

11. Valg av revisor
Sameiets regnskap revideres nå av Dybvad Revisjon DA. Styret foreslår at dette videreføres og at det godkjennes revisjonskostnader etter regning.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt


Møtet ble avsluttet 20:45Etter årsmøtet konstituerte det nye styret seg som følger:
Leder: Ulf Birkeland
Nestleder: Atle Njøs
Styremedlem: Klaus Hennum
Vararepresentant: Rune Malmberg