Protokoll fra årsmøtet i Sameiet Toftes gate 61, 5. april 2006

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 19.02 og 13 seksjoner var representert, samt en fullmakt.

1. Valg av møteleder, referent og to sameiere til å underskrive møteprotokollen.
Eivind Ruud fra Fakta Regnskap AS (sameiets forretningsfører) ble valgt som møteleder og Klaus Hennum som referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Anne Marie Hokholdt (seksjon 82) og Anders Jaklin (seksjon 71) valgt.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2005
Eivind Ruud fra Fakta Regnskap gjennomgikk beretningen punktvis. Følgende kommentarer/spørsmål ble framført:
- Søppelcontainer – når kommer den? Styret: Hver vår og høst ifm. dugnaden.
- Vannskader siste år - hvorfor? Styret: Dette skyldes i stor grad dårlig kvalitet på rør og arbeid under byggingen av huset.
- Bytte av kjøkkenvifte – type? Styret: Flexit, se mer på www.flexit.no
- Fukt i kjelleren i gårdsbygningen. Styret informerte saken så langt.
- Parabol inne – er det lov? Styret: Om en eier velger å ha parabol innenfor vinduet er dette ikke i strid med våre husordensregler eller vedtekter. Styret gjør for øvrig oppmerksom på at parabol montert på balkongen skal ikke gå over kanten på rekkverket og skal ikke synes fra gaten. Det er heller ikke lov til å montere den i vindusåpningen, eller på annen måte i vindu eller vegg.
- Hva er kostnadsbesparelsen nå, med eget parabolanlegg, sett opp mot UPC? Styret: UPC's grunnpakke (14 kanaler) koster i dag kr. 149,- pr. mnd, pr. husstand. For sameiet vil dette kostet kr. 153.500,- pr år. Driftskostnadene for vårt nye anlegg er på ca 50.000,- pr år.

Styrets beretningen for styreperioden 2005 ble enstemmig godkjent.

4. Godkjennelse av regnskapet for 2005
E. Ruud gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Regnskapet viser et underskudd på kr. 3 553 017,41.

Følgende spørsmål ble framført:
- Er utgiftene til garasjeanlegget større enn inntektene? Styret: Driften av garasjeanlegget koster fortsatt noe mer enn hva inntektene dekker. Garasjeleien er derfor satt opp med virkning fra 1/1-06. Styret vil følge opp denne saken slik at øvrige beboere ikke blir belastet for utgifter til garasjeanlegget.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet meddelte styret enstemmig ansvarsfrihet for styreperioden 2005

6. Budsjett 2005 Eivind Ruud gikk igjennom budsjettet og informerte om at budsjettet ikke er en vedtakssak, men en anbefaling og en orientering til årsmøtet.
Det kom ingen innsigelser til det framlagte budsjettet.

Styrets forslag til budsjett ble tatt til etterretning.

7. Til orientering
I forbindelse med innkomne saker til sameiermøtet, fikk styret også følgende spørsmål/kommentarer:
- N.N vil fjerne ekstra avgift kr 100 per måned for ekstra nøkkelkort / fjernkontroll til garasje.
- N.N etterlyser informasjon om prosedyre for valg av nytt styre.
- N.N etterlyser utredning om nye balkonger mot bakgården.
- N.N etterlyser informasjon på sameiets hjemmsider om organisering av frivillig arbeid (enklere vedlikeholdsarbeid).
- N.N etterlyser informasjon om kontroll av det elektriske anlegget i alle leiligheter.

Styret har i sakspapirene til årsmøtet besvart disse.

8. Innkommende saker
Det var to innkommende saker til årsmøtet.

1.) Ny sitteplass
N.n foreslår at området utenfor oppgang D omdisponeres fra dagens sandkasse / "blomsterkasse" og at det i stedet etableres et område skjermet for innsyn, med sittegruppe og plass til å benytte egen grill.

Styrets kommentar:
Styret er glad for forslag som tar sikte på økt bruk av bakgården. N.N's henvendelse er dog ikke detaljert nok til at det kan legges fram til beslutning på sameiermøtet. Følgende punkter må vurderes nærmere:

- Konstruksjon av vegg og eventuelt tak: Konstruksjonen må uansett være solid og godt fundamentert. Umiddelbart ser styret for seg to solide vegger i trykkimpregnert tre, med espalier-tak og slyngplante. Alternativ kan være vegger av Leca, men dette blir dyrere.
- Størrelse, plass til hvor mange personer, veggens høyde, plassering i bakgården.
- Nye stoler og bord, eller holder det med dagens?
- Konstruksjonen må byggemeldes og varsles naboer.
- En slik sittegruppe vil ganske sikkert medføre øket støy for beboere i oppgangene C og D. Dette bekymrer faktisk styret en del, da vi har erfaring for at gårdens ungdommer og deres venner er ute i bakgården til langt over midnatt. Denne bekymringen må veies mot det gode tilbud som dette vil være på fine sommerdager.
- Styret vurderer at dette vil koste 50 000 – 100 000 kroner avhengig av utførelse og størrelse. Sameiet har ikke midler til dette i år uten økning av fellesutgiftene.

Basert på punktene over ber styret om sameiermøtets råd. Styret har derfor selv formulert følgende to alternativer som det skal stemmes over:

Alternativ 1: Forslaget om avskjermet sittegruppe avvises basert på antagelse om liten reell nytteverdi vurdert mot kostnadene.

Alternativ 2: Styret utreder saken og framlegger alternative løsninger senest til sameiermøtet 2007.


Avstemning:
Alternativ 1: Forslaget vedtatt med 8 stemmer (6 mot.)
Alternativ 2: Forslaget falt med 8 stemmer (6 i mot).

2.) Godkjennelse av tilleggslån
Med henvisning til årsberetningen for 2005, sameiets anstrengte økonomi og den utestående utbedringen av fuktskade i kjelleren i gårdsbygningen, så ber styret om godkjennelse av et tilleggslån stort inntil kr 600 000. Konkret innebærer dette en utvidelse av vårt eksisterende lån hos DnB NOR, uendret avdragstid. Styret beregner at dette ikke vil medføre økte fellesutgifter i år, men ser det som realistisk at disse må økes noe med virkning fra 1. januar 2007.

Forslag til vedtak:

“Styret i Sameiet Toftes gate 61 gis fullmakt til å på sameiets vegne å oppta banklån stort kroner 600.000 hos sameiets faste bankforbindelse, Dnb NOR ASA, til utbedring av fuktskade i gårdsbygningen. Lånet er et tilleggslån og følger samme betingelser som eksisterende lån."

Avstemming:
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. En person hadde på dette tidspunktet forlatt møtet.

9. Valg av revisor Sameiets regnskap revideres nå av Noraudit DA. Styret foreslår at dette videreføres og at det godkjennes revisjonskostnader etter regning.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

10. Valg av styret
I løpet av foregående år har Rune Malmberg flyttet og derfor gått ut av styret. Resten av det sittende styret var villige til å fortsette nok en periode. Til erstatning for Malmberg ble Gjermund Eide foreslått. Det framkom heller ingen motkandidater. Det sittende styret ble derfor enstemmig gjenvalgt
Styret består av:
Ulf Birkeland, Atle Njøs, Klaus Hennum og Gjermund Eide.

Møtet ble avsluttet 20:22_______________________________ ______________________________
Anne Marie Hokholdt (seksjon 82) Anders Jaklin (seksjon 71)