Protokoll fra årsmøtet i Boligsameiet Toftes gate 61, 2. mai 2005

Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 19.03 og 13 seksjoner var representert, samt en fullmakt.

1. Valg av møteleder
Eivind Ruud fra Fakta Regnskap AS (sameiets forretningsfører) ble valgt som møteleder og Klaus Hennum som referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Bård Evjen (seksjon 47) og Michael Heldre (seksjon 61)valgt.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2004
Eivind Ruud fra Fakta Regnskap gjennomgikk beretningen punktvis. Følgende kommentarer ble framført:
- Spørsmål vedrørende ”banking” i rørene og dårlig trykk på varmtvannet ble stilt. Styret redegjorde for dette .
Styrets beretningen for styreperioden 2004 ble enstemmig godkjent.

4. Godkjennelse av regnskapet for 2004
E. Ruud gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Regnskapet viser et overskudd på kr. 99.484,66.
Følgende kommentarer ble framført:
- Ønske om at alle større poster som f.eks 6645 gårdsbygningen, spesifiseres i egen note.
- Ønske om at kostnader til materialer/timer skilles, slik at netto utgifter til f.eks vaktmestertjenester lettere kan finnes.
- Sameiermøtet vil at styret nøye følger opp utgiftene til garasjeanlegget, slik at utgiftene bedre tilpasses inntektene enn i dag.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet meddelte styret enstemmig ansvarsfrihet for styreperioden 2004

6. Budsjett 2005
Ved gjennomgang av forslag til budsjett for 2005 ble det opplyst om at kolonnen ”Estimert pr. 31.12.2004” ikke hadde helt korrekte tall, da dette var estimater under utarbeidelsen av budsjettet. Korrekte budsjettall vil bli sendt ut sammen med referatet. Det kom ingen innsigelser til det framlagte budsjettet.
Styrets forslag til budsjett ble tatt til etterretning.

7. Vedtektsendring
Styret har foreslått følgende forslag om en tilføyelse i sameiets ordensregler:
21. Ballspill på sameiets område er forbudt.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Innkommende saker
Det var ingen innkommende saker til årsmøtet

9. Til orientering
Det ble stilt spørsmål om eventuelle nye balkonger ville føre til mer støy i bakgården. Styret mente at dette var en lite aktuell problemstilling.
I forhold til vårt nye parabolanlegg avventer vi nå tilbakemelding fra UPC i forhold til oppsigelsestidspunkt. Det nye anlegget vil uavhengig av dette bli installert før utgangen av dette året.

10. Valg av revisor
Sameiets regnskap revideres nå av Dybvad Revisjon DA. Styret foreslår at dette videreføres og at det godkjennes revisjonskostnader etter regning.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt


Møtet ble avsluttet 20:28
_______________________ _________________________ Bård Evjen (sign) Michael Heldre (sign)